hệ thống kiến thức

Làm thế nào để hệ thống hóa kiến thức khi học?

Hệ thống kiến ​​thức là cấu trúc một chuỗi kiến ​​thức rời rạc từ một lượng kiến thức lớn và thiết lập mối liên kết giữa các kiến thức rời rạc này để phát huy tối đa giá trị của nó. Hệ thống hóa kiến

1
Mình có thể tư vấn gì cho bạn không?